زمین بازی کودکان در ماگدبورگ

در ماگدبورگ زمین های بازی همه گروه های سنی وجود دارد. آنها یک پشتیبان عالی برای خانواده ها هستند تا یک زمان خانوادگی فوق العاده را به صورت رایگان تجربه کنند. علاوه بر زمین های بازی که توسیط شهر ماگدبورگ