متن معرفی برای مشاوره

اگر فرزند دارید یا در حال حاضر فرزند دارید، تعدادی از مراکز مشاوره برای حمایت از شما وجود دارد. ما به شما یک مرور کلی می دهیم تا شما یک مرور کلی از مهمترین مراکز اطلاعاتی در زمینه بارداری و نوزاد داشته باشید.

در اینجا همچنین مراکز مشاوره بارداری را خواهید یافت که اگر شک دارید که آیا می خواهید و می توانید بچه دار شوید، به شما توصیه می کنند.