مشاوره مارد

رد اینجا می توانید مشاوره رایگان در مورد مراقبت ٬ تغذیه و رشد کودک خود دریافت کنید. همچنین در مورد مسائل حقوقی و اجتماعی کمک وحمایت دریافت خواهید کرد. شما می توانید در ساعات اداری به خدمات مشاوره زایمان مراجعه کنید و یا یک قرار انفرادی بگیرید. همچنین امکان پشتیبانی و همراهی در هنگام مراجعه به درمانگاه و مراجعه به مراجع وجود دارد. را مشاوره برای مادران نیز می تواند با هماهنگی به منزل شما بیاید

>> در اینجا می توانید مراکز مشاوره زایمان را در منطقه خود بیابید .