حامله؟

ناگهان نتیجه آزمایش یا تایید پزشک زنان وجود دارد: باردار هستید! این به

بعد زندگی

شما تغییر خواهد کرد وکارهای زیادی باید انجام دهید. اولین سوالاتی که باید بپرسند

عبارتند از:

بله من بچه را می خواهم. چه کارهایی باید قبل و بعد انجام شود؟ چک لیستی

از زمان مثبت شدن آزمایش تا زمان بزرگتر شدن کودک ارائه می دهیم. تمایل تمامی موارد موجود در چک لیست به صورت جداگانه توضیح داده شده است.

احساس می کنید به حمایت نیاز دارید. چه کسی کمک می کند؟ داشتن فرزند حس زیبابی است٬ اما می تواند ترسناک نیز باشد.

زیرا می تواند به عنوان مثال به جسم٬ روان یا وضعیت اقتصادی فشار وار کند. ما افراد تماسی را تعیین می کنیم که به زنان و زوج هایی که حمایت می خواهند کمک کنند. بارداری ناخواسته نیز می تواند باعث ناراحتی شدید شو. اگر چنین است٬ شما نیاز فوری به مشاوره کوتاه مدت و شایسته دارید. ما نشان می دهیم مراکز بارداری